අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයෝ

නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපැල
කේ. අලහුඩීන් අන්සාර් මහතා
සභාපති
+94 11 2634488 +94 11 2611234 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ෂෆීක් රාජබ්ඩීන් මහතා
උප සභාපති
+94 11 2635883 +94 11 2610034 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
පී.අයි.ටී. මහීලාල් සිල්වා මහතා
ක්‍රියායාකාරී අධ්‍යක්ෂ
+94 11 2636901 +94 11 2611590 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපැල
       
නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපැල
ඩබ්. පී. සඳමාලි ද සිල්වා මහත්මිය,
අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල ලේකම්
+94 11 2637181 +94 11 2626361 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  1. ගරු අමාත්‍යතුමා විසින් පත් කරනු ලබන සාමාජිකයන් හතර දෙනෙක්
  2. පළාත් පාලන කොමසාරිස් හෝ ඔහුගේ නියෝජිතයෙකු
  3. එක් සාමාජිකයෙක් ලෙස විෂය භාර අමාත්‍යවරයා විසින් නම් කරනු ලබන භාණ්ඩාගාර නිලධාරියෙක්
  4. එක් සාමාජිකයෙක් ලෙස විෂය භාර අමාත්‍යවරයා විසින් නම් කරනු ලබන සෞඛ්‍යය අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරියෙක්

විධායක කාර්ය මණ්ඩලය

නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපැල
ඉංජිනේරු ඩී.යූ.සුමනසේකර
සමාන්‍යාධිකාරී
+94 11 2635990
+94 11 2636449

+94 11 2636449 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපැල
ඉංජිනේරු. ජේ.ආර්.බී.නැදුරන
(මලාපවහන)
+94 11 2624068 +94 11 2624068 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. එස්. ජී. ජේ. රාජ්කුමාර්
(උතුරු / මධ්‍යම)
+94 11 2625778 +94 11 5522389 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. එන්. එච්. ආර්. කුලනාථ 
(දකුණු / නැගෙනහිර)
+94 11 2636870 +94 11 2635996 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. එච්. ආර්. රුවිනිස්
(ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති)
+94 11 4210825 +94 11 2625442 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඩි. තොටවත්ත මහතා
(මූල්‍යය)
+94 11 2637863 +94 11 5518407 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. බී. එස්. විජේමාන්න
(බස්නාහිර) 
+94 11 2635999 +94 11 4203842 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ජි. කේ. ඉද්දමල්ගොඩ මහතා
(මානව සම්පත් කළමනාකරණ)
+94 11 2637431 +94 11 2612567 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. ඩබ්.බී.ජී. ප්‍රනාන්දු
(ආයතනික සේවා)
+94 11 2626245 +94 11 2626245 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. ටී. එස්. විජේතුංග 
(ප්‍රතිපත්ති හා සැලසුම්)
+94 11 2622913 +94 11 2637718 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපැල
ඉංජිනේරු. කේ.ඩබ්. ප්‍රේමසිරි
(සැලසුම් සහ නිර්මාණ)
+94 11 2636219 +94 11 2612164 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. සී. ආර්. පෙරේරා
(බස්නාහිර - නිෂ්පාදන)
+94 11 2549199 +94 11 5553543 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. ජේ. චන්ද්‍රදාස
(තොරතුරු තාක්ෂණ) - වැ.බ.
+94 11 2623494 +94 11 2626284 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. එස්.ජී.ජී.රාජ්කුමාර්
(වාණිජ)
+94 11 5529632 +94 11 2612568 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. කේ. ටී. පී. ප්‍රනාන්දු මහත්මිය
(ව්‍යාපෘති සම්බන්ධිකරණ)
+94 11 4202473 +94 11 2625442 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. ටී. එස්. විජේතුංග
(ආ.ස.බැ. ව්‍යාපෘති සම්බන්ධිකරණ)
+94 11 2621813 +94 11 2625442 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එම්.එම්.එස්.පීරිස්
(මුදල්  - පිරිවැයකරණය)
+94 11 2623164 +94 11 2623354 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු බී.එල්.ගුණරත්න
(අධීක්ෂණ සහ ඇගයීම් සේවා)
+94 11 2635341 +94 11 2625798 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු .එස්. ජී. ජේ. රාජ්කුමාර්
(සංවර්ධන)
+94 11 2623285 +94 11 4214388 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඩ්බ්.ඒ.එස්.සුමනසූරිය
(මානව සම්පත්)
+94 11 2623725 +94 11 2623725 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එන්.වයි.එස්. අබේගුණවර්ධන මහත්මිය
(කාර්මික සබඳතා)
+94 11 2625347 +94 11 2625347 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එස්.කේ.ඩී.එෆ්.සිරිවර්දන
(ආයතනික සැලසුම්)
+94 11 2637180 +94 11 2605325 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ආර්.එම්.ඒ.එස්. වීරසේන මහතා
(අභ්‍යන්තර විගණක)
+94 11 3153356 +94 11 2632595 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
(ග්‍රාමීය ජල සහ සනීපාරක්ෂක)
+94 11 2605349 +94 11 2622753 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ආර්. එම්.ඒ.බණ්ඩාර
(සැපයුම් හා ද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය)
+94 11 5030765 +94 11 2637191 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. එස්. ජී. ජයවර්ධන
(මලාපවහන පද්ධති)
+94 11 2624068 +94 11 2624068  

නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපැල
ඉංජිනේරු.ටී.ඩ්බ්.එස්.පෙරේරා
(බස්නාහිර - මධ්‍යයම)
+94 11 2887151 +94 11 2887152 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. එම්.කේ. හපුආරච්චි
(බස්නාහිර - දකුණ)
+94 11 4962951 +94 11 2730341 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. එම්. කේ. බණ්ඩාර මහත්මිය
(බස්නාහිර - උතුර)
+94 11 2971206 +94 11 2970519 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. ජේ.එච්.මීගොඩ
(මධ්‍යයම)
+94 81 2387175 +94 81 2388027 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු.අයි.එම්.ඩ්බ්.කේ. ඉලංගසිංහ
(වයඹ)
+94 37 2221161 +94 37 2230086 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. ජේ. එස්. කේ. පතිරණ
(දකුණ)
+94 41 2229792 +94 11 2224769 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. ආර්. ඒ. බී. එස්. මෙන්ඩිස්
(සබරගමුව)
+94 36 2233753 +94 36 2233701 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. එන්.ඊ.එම්.එස්.බී. ඒකනායක
(උතුරු මැද)
+94 25 2235993 +94 25 2225609 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. කේ.ජේ.වී.ඒ. පෙරේරා
(නැගෙනහිර)
+94 65 2227476 +94 65 2227476 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. කේ.ඩබ්. ප්‍රේමසිරි
(උතුරු)
+94 24 2225719 +94 24 2225088 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. එම්.අයි.ඒ. ලතිෆ්
(ඌව)
+94 57 2221417 +94 57 2223417 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

නම සහ තනතුර දුරකථන ෆැක්ස් විද්‍යුත් තැපැල
ඉංජිනේරු. සී.ජේ.ඩී. පෙරේරා මහත්මිය,
ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ - කළු ගඟ ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය
අදියර 1 -  පියවර 11 සහ කොළඹ නගරයේ ආදායම්
අය නොකරනු ලබන ජල භාවිතය අවම කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය (ජ.අ.ස.නි.)
+94 11 2602995 +94 11 2602995 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. ජේ.ආර්.බී. නැදුරන  
ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ - වියළි කලාපීය නාගරික
ජල සම්පාදන සහ සනීපාරක්ෂක ව්‍යාපෘතිය (ආ.ස.බැ.)
+94 11 2635727 +94 11 2605756 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. එන්. එච්. ආර්. කුලනාථ  
ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ - රත්මලාන / මොරටුව සහ ජාඇල /
ඒකල අප ජල එකතු කිරීමේ සහ බැහැර කිරීමේ
පද්ධති ව්‍යාපෘතිය (ස්.අ.ස.ස.)
+94 11 2737660 +94 11 2715373 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඉංජිනේරු. බී. එස්. විජේමාන්න  
ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂ - මහකොළඹ ජල පුනරුත්ථාපන
ව්‍යාපෘතිය (ජ.අ.ස.නි.)
+94 11 4892622 +94 11 2786460 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.