මෙම අවස්ථාව සඳහා පූජ්‍ය දඹර අමිලහිමි, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන ඒ.එච්.එම් ෆවුසි, ෆයිසර් කාසීම්, එම්.අයි.එම්.මන්සූර්, අලි සාහිර් මවුලානා, එම්.එස්. තවුෆික්, හිටපු නැගෙනහිරි පළාත් මහ ඇමති හාෆිස් නසීර්, ලේකම්වරුන්වන වසන්ත හපුආරච්චි සහ පද්මසිරි ජයමාන්න, විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන්සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය මොහාන් ද සිල්වා, මහාචාර්ය චන්ද්‍රගුප්ත තේනුවර, ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලයේ සභාපති  කේ.ඒ .අන්සාර් මහතා, පෞද්ගලික ලේකම් එම්.නයමුල්ලා ඇතුළු විශාල පිරිසක් ද සහභාගී වූහ.