නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන ඇමැති රවුෆ් හකීම් මහතා ඊයේ (11 දා) බම්බලපිටිය ඕයෝ හෝටලයේදි ආරම්භ වු සනීපාරක්ෂාව පිළිබඳ දකුණු ආසියානු සමුළුවේ (සකොසාන්) දසවැනි අන්තර් කලාපීය කමිටු රැස්වීමේ සමාරම්භක සැසිවාරය ආමන්ත්‍රණය කරමින් දැක්වූ අදහස්වලින් බිඳක් ;

අප රට ප්‍රෞඪ ඉතිහාසයකට හිමිකම් කියනවා. ඒ ඉතිහාසය තුළ සනිපාරක්ෂාවට ඉතා හොඳ තැනක් හිමිව තිබුණා. ඒ පිළිබඳ ඉතිහාසය සාක්ෂි දරනවා. අප රටේ ජනතාවට සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සියයට සියයක් ලබාදීම සඳහා අප වැඩපිළිවෙළක් සකස් කර තිබෙනව.

විශේෂයෙන්ම අප පාසල් පද්ධතිය තුළ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් වැඩිකරන්න අප තීරණය කර තිබෙනවා. ගැහැනු දරුවන් වෙනුවෙන් විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් එහිදී අප ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේ සඳහා අප අමාත්‍යාංශය, මුදල් අමාත්‍යාංශය සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය ඒකාබද්ධ වී කටයුතු කරනවා. අයවැය තුළින් මේ සඳහා විශාල මුදලක් වෙන් කිරීමට කටයුතු කර තිබෙනවා. මේ වසරේ පාසල් තුන්දහසක් සඳහා ප්‍රතිපාදන වෙන්කර තිබෙනවා.

සනීපාරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් සකස් කිරීමට අප සැලසුම් කර තිබෙනවා. ඒ සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබාගෙන තිබෙනවා.