පුත්තලම් ප‍්‍රදේශයේ ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය ම`ගින් පානීය ජලය ලබා ගන්නන් මුහුණපාන ප‍්‍රශ්ණ වලට විසදුම් සෙවීමේ සාකච්ඡාවක් නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් 2017.05.04 දින අමාත්‍යාංශ ශ‍්‍රවනාගාරයේදී පැවැත්විණි. මෙම සාකච්ඡා ස`දහා පුත්තලම් ප‍්‍රදේශයේ මහජන නියෝජිතයින් සහ නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ හා ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ උසස් නිලධාරීන් සහභාගී විය. 

මෙම
සාකච්ඡාවේදී දැනට නල ජල මගින් සම්බන්ධතා ඇති පාරිභොගිකයින්ට එම`ගින් ප‍්‍රමාණවත් ජලය නොලැබීම සහ ජල නල කාන්දුවීම් කඩිනමින් නඩත්තු කටයුතු නොකිරීම හා දැනට නල ජල පහසුකම් නොමැති ප‍්‍රදේශ වලට ජල බවුසර් මගින් ජලය සැපයීමට ප‍්‍රමාණවත් ජල බවුසර් නොමැතිවීම. යනආදී ගැට`ඵ හදුනාගත් අතර දින පහක් ඇතුලතදී ඊට නිසි අයුරින් කඩිනම් පියවර ගන්නා ලෙස ඇමතිතුමා නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබා දෙන ලදි.

මීට අමතරව පුත්තලම ඇතු`ඵ ප‍්‍රදේශ කිහිපයකට පිරිසිදු පානීය ජල පහසුකම් ලබා දීම ස`දහා යෝජිත ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ අධාර ම`ගින් කලා ඔය ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය ඉක්මන් කිරීමෙන් පාරිභෝගිකයින් වඩාත් හො`ද සේවයක් ලබා දීමට හැකිවන බවද අමාත්‍යතුමා විශ්වාසය ලකල අතර එම යෝජිත ව්‍යාපෘතිය ඉක්මන් කිරීමට කටයුතු කරන ලෙස නිලධාරීන්ට පවසන ලදි.

මෙම සාකච්ඡාව ස`දහා හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය කේ.ඒ. බායීස්, වයඹ පළාත් සභා මන්ත‍්‍රී ඒ.එච්. නියාස්, නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ අතිරේක ලේකම් ඒ.සී.එම්. නෆීල් , ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලයේ අතිරේක සාමාන්‍යධිකාරී රාජ් කුමාර්, දිස්ත‍්‍රික් ඉංජිනේරු අරුණ නාදේනිය, වයඹ පළාත් කළමණාකරු ඩබ්ලිව්. දේශප‍්‍රිය යන මහත්වරුන්ද සහභාගී විය.